Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het Evenement: de hardloopwedstrijd met de naam: ‘Kadeloop’.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten
wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de Deelnemer aan
het Evenement.
d. Organisator: De Hardloper, kadeloop@dehardloper.nl
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 2. Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door een natuurlijk persoon,
die op de dag van het Evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde
minimumleeftijd heeft bereikt en de maximumleeftijd niet heeft overschreden.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van hun wettelijke
vertegenwoordiger om aan het Evenement deel te nemen.
3. Deelname aan het Evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet
toegestaan aan het Evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler of ander
aangepast voertuig. Tevens is het niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of
ander kindervervoersmiddel aan het Evenement deel te nemen. Het is ook niet
toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee deel te laten nemen aan het
Evenement. Uitzonderingen op alle genoemde restricties zijn alleen mogelijk met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
4. Het is Deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer
personen, lopend, op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Organisator. Uitzondering op deze regel zijn de 1
en 2 km kinderlopen, waarbij Deelnemers zich mogen laten begeleiden door
maximaal één ouder/verzorger.
5. De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement indien hij/zij het
daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het
inschrijfgeld heeft voldaan en heeft ingestemd met deze algemene voorwaarden.
De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde inschrijvingen van
Deelnemers met vals ingevulde persoonlijke gegevens te annuleren, te verwijderen
en deelname aan het Evenement te ontzeggen.
6. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is
niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer te laten deelnemen.
7. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het
betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
8. Wijzigen van de afstand kan alleen gebeuren door de Organisatie. De Deelnemer
kan per mail een verzoek doen of op de dag van het Evenement het startbewijs
laten omzetten bij het wedstrijdsecretariaat.
9. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betalen van het inschrijfgeld
ongeacht daadwerkelijke deelname.
10. De Organisator heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en hem/haar de
deelname aan het Evenement te ontzeggen. Ook de door de Organisator
ingestelde medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan
het Evenement te ontzeggen.
11. Tijdregistratie vindt plaats op het finishpunt.
12. Achter de laatste Deelnemer, rijdt een bezemwagen of bezemfiets.
13. De Organisator kan voorafgaand aan, of gedurende het Evenement op grond van
uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht besluiten het Evenement af
te gelasten, voortijdig te beëindigen, op te schorten of neutraliseren. Ook kan de
Organisator op grond van uitzonderlijke omstandigheden gedurende het
Evenement besluiten de te lopen route of af te leggen afstand te wijzigen. In
bedoelde gevallen vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor
enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van
deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te
rekenen opzet, grove schuld of nalatigheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid
geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals mogelijke schadesoorten ten gevolge
van letsel en overlijden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen
doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding
van eventuele door de Deelnemers gemaakte kosten.
2. Indien – ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel – aansprakelijkheid
van de Organisator voor schade van de Deelnemer moet worden aangenomen,
blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot
ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die
schade uitkeert.
3. De Deelnemer wordt geacht afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn of haar
overlijden, letsel of ziekte als gevolg van deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement
een goede gezondheid in fysieke en psychische zin vereist. Tevens verklaart de
Deelnemer dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en
anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator
adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk, bij enige twijfel aan de eigen fysieke
gesteldheid, zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te
laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten van
handelen met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient voldoende
verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Sponsor(en) van het Evenement, vergunningverleners, hulpdiensten en de
gemeenten waarin het Evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als de
Organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4. Persoonlijke eigendommen
Indien de Organisator gedurende het Evenement zaken van de Deelnemer voor
hem/haar bewaart of indien een Deelnemer – al dan niet met instemming van de
Organisator – zaken achterlaat in een al dan niet door de Organisator beheerde
ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies,
diefstal, vermissing of beschadiging van die zaken.

Artikel 5. Privacy
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG) is van
toepassing op het Evenement.
2. Bij inschrijving verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar
partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s,
audio- en videomateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar of
hoorbaar is.
3. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een
bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst
toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor
tijdregistratie en het informeren over nieuwe edities van het Evenement.
4. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan
de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten,
bijvoorbeeld door publicatie in dag- en weekbladen en via diverse internetkanalen.

Artikel 6. Algemene gedragsregels
1. Instructies van politie, Organisator, wedstrijdleiding en medewerkers/vrijwilligers
moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dienen Deelnemers de aangegeven
aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot
gevolg hebben.
2. De Wegenverkeerswet en het reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’
blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven
is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is.
3. In het start- / finishgebied, langs het parcours en op de route naar het start- /
finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere
promotionele activiteiten anders dan door de Organisator expliciet en voorafgaand
aan het Evenement toegezegd.
4. Van iedere Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur
of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten anders dan in de
daarvoor bestemde afvalbakken.

Artikel 7. Slotbepaling
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn,
om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere
onderdelen van de voorwaarden.

In alle overige gevallen beslist de Organisator.